Artikel 1 Definities  

1.1 Wijverkopendathorloge.nl is een B.V. die zich ten doel stelt om te bemiddelen tussen de Klant die een horloge wil verkopen en Potentiële Kopers.

1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Wijverkopendathorloge en/of Wijverkopendathorloge opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4 [onder te verdelen in de Klant en Potentiële Kopers].

1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. En de rechtsbetrekking tussen Wijverkopendathorloge en ingeschakelde derden.

1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Wijverkopendathorloge en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot: het zoeken van een geschikte koper, het verzenden van het horloge en andere door Wijverkopendathorloge ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website van www.wijverkopendathorloge.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Wijverkopendathorloge gesloten Overeenkomsten waarbij Wijverkopendathorloge Diensten aanbiedt of levert.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Wijverkopendathorloge en (ingeschakelde) derden gesloten Overeenkomsten.

2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Wijverkopendathorloge overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst  

3.1 Alle offertes van Wijverkopendathorloge zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 De Klant kan contact opnemen met Wijverkopendathorloge door een formulier in te vullen op de website. Wijverkopendathorloge zal opzoek gaan naar een Potentiële Koper en streeft ernaar om zijn bevindingen binnen 48 uur door te geven aan de Klant in de vorm van offertes. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte.

3.3 Als Wijverkopendathorloge een bevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wijverkopendathorloge kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Wijverkopendathorloge dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Wijverkopendathorloge deze schriftelijk bevestigt.

3.5 Indien een of meerdere offertes zijn verstuurd heeft de Klant 48 uur de tijd om op de offerte te reageren. Wanneer de Klant dit niet doet, vervalt na 48 uur automatisch het aanbod.

3.6 De Potentiële Koper heeft 48 uur om een bod te doen op het horloge van de Klant. Te rekenen vanaf het moment dat het formulier door de Klant is verzonden naar Wijverkopendathorloge.nl.

3.7 Indien een offerte is geaccepteerd door de Klant, ontstaat er automatisch een overeenkomst tussen Wijverkopendathorloge en de Potentiële Koper die het bod heeft uitgevaardigd behoudens de uitzondering genoemd in artikel 4.6.

3.7 De Potentiële Koper is gehouden aan zijn bod en kan zijn bod niet wijzigen of intrekken behoudens de uitzondering genoemd in artikel 4.6.

3.8 Alle bedragen op de offertes en facturen zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.9 Een termijn kan nooit vervallen op weekend- of feestdagen. Wanneer er sprake is van een weekend- of feestdag, vervalt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Wijverkopendathorloge zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. Wijverkopendathorloge kan echter niet garanderen dat binnen 48 uur geschikte kopers gevonden worden.

4.2 Wijverkopendathorloge heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Bij het inschakelen van derden zal Wijverkopendathorloge de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Klant, en zullen door Wijverkopendathorloge worden doorbelast aan de Klant.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wijverkopendathorloge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wijverkopendathorloge worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijverkopendathorloge zijn verstrekt, heeft Wijverkopendathorloge het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wijverkopendathorloge zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

4.6 Bij aanvaarding van de offerte door de Klant, neemt Wijverkopendathorloge zorg voor het transport van het horloge naar de Potentiële Koper. De Potentiële Koper heeft 24 uur om te bevestigen dat de opgegeven informatie klopt. Wanneer dit niet het geval is, wordt het horloge terugbezorgd aan de Klant en is deze gehouden om de gemaakte kosten te vergoeden. Het oordeel van de Potentiële Koper is bepalend.

4.6 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Wijverkopendathorloge hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Wijverkopendathorloge dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

5.3 Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wijverkopendathorloge op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

6.1 Wijverkopendathorloge is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Wijverkopendathorloge goede grond heeft te dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

6.2 Voorts is Wijverkopendathorloge bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wijverkopendathorloge gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht  

7.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wijverkopendathorloge, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

7.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van (ingehuurd) personeel van Wijverkopendathorloge zelf, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

7.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

7.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Wijverkopendathorloge overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Wijverkopendathorloge heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 8 Annulering 

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst te ontbinden nadat Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met Wijverkopendathorloge.

Artikel 9 Betaling  

9.1 Betaling door de Potentiële Koper dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 48 uur na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

9.2 Wijverkopendathorloge heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen

9.3 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wijverkopendathorloge

9.4 Wijverkopendathorloge zal binnen 72 uur de afgesproken prijs overmaken naar de Klant. Wanneer Wijverkopendathorloge vanwege overmacht niet in staat is om binnen 72 uur de afgesproken prijs over te maken, zal zij zich naar haar beste kunnen inspannen om de afgesproken prijs zo snel mogelijk over te maken en/of een gepaste oplossing te vinden.

9.5 Indien de Potentiële Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.8 Indien Wijverkopendathorloge besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Potentiële Koper, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

10.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

10.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Wijverkopendathorloge.

10.3 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Wijverkopendathorloge, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Wijverkopendathorloge om, als een door Wijverkopendathorloge ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

10.4 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

10.5 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 7.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Wijverkopendathorloge voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

10.7 Indien Wijverkopendathorloge aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wijverkopendathorloge met betrekking tot haar Diensten.

10.8 De aansprakelijkheid van Wijverkopendathorloge is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Wijverkopendathorloge niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wijverkopendathorloge.

10.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens  

11.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Wijverkopendathorloge kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom  

12.1 Wijverkopendathorloge behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2 Alle door Wijverkopendathorloge geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend adviezen en expertise, blijven eigendom van Wijverkopendathorloge en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Wijverkopendathorloge worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

12.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Wijverkopendathorloge van gegevens. Opdrachtgever zal Wijverkopendathorloge vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Identiteit

13.1 Wijverkopendathorloge is geregistreerd bij de KvK onder nummer 858386720. Wijverkopendathorloge is gevestigd aan Willem van Hilllegaersbergstraat 76 te Rotterdam.

13.1 Wijverkopendathorloge is te bereiken via info@wijverkopendathorloge.nl of via de website.

Artikel 1 Definities  

1.1 Wijverkopendathorloge.nl is een B.V. die zich ten doel stelt om te bemiddelen tussen de Klant die een horloge wil verkopen en Potentiële Kopers.

1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Wijverkopendathorloge en/of Wijverkopendathorloge opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4 [onder te verdelen in de Klant en Potentiële Kopers].

1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. En de rechtsbetrekking tussen Wijverkopendathorloge en ingeschakelde derden.

1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Wijverkopendathorloge en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot: het zoeken van een geschikte koper, het verzenden van het horloge en andere door Wijverkopendathorloge ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website van www.wijverkopendathorloge.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Wijverkopendathorloge gesloten Overeenkomsten waarbij Wijverkopendathorloge Diensten aanbiedt of levert.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Wijverkopendathorloge en (ingeschakelde) derden gesloten Overeenkomsten.

2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Wijverkopendathorloge overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst  

3.1 Alle offertes van Wijverkopendathorloge zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 De Klant kan contact opnemen met Wijverkopendathorloge door een formulier in te vullen op de website. Wijverkopendathorloge zal opzoek gaan naar een Potentiële Koper en streeft ernaar om zijn bevindingen binnen 48 uur door te geven aan de Klant in de vorm van offertes. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte.

3.3 Als Wijverkopendathorloge een bevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wijverkopendathorloge kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Wijverkopendathorloge dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Wijverkopendathorloge deze schriftelijk bevestigt.

3.5 Indien een of meerdere offertes zijn verstuurd heeft de Klant 48 uur de tijd om op de offerte te reageren. Wanneer de Klant dit niet doet, vervalt na 48 uur automatisch het aanbod.

3.6 De Potentiële Koper heeft 48 uur om een bod te doen op het horloge van de Klant. Te rekenen vanaf het moment dat het formulier door de Klant is verzonden naar Wijverkopendathorloge.nl.

3.7 Indien een offerte is geaccepteerd door de Klant, ontstaat er automatisch een overeenkomst tussen Wijverkopendathorloge en de Potentiële Koper die het bod heeft uitgevaardigd behoudens de uitzondering genoemd in artikel 4.6.

3.7 De Potentiële Koper is gehouden aan zijn bod en kan zijn bod niet wijzigen of intrekken behoudens de uitzondering genoemd in artikel 4.6.

3.8 Alle bedragen op de offertes en facturen zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.9 Een termijn kan nooit vervallen op weekend- of feestdagen. Wanneer er sprake is van een weekend- of feestdag, vervalt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Wijverkopendathorloge zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. Wijverkopendathorloge kan echter niet garanderen dat binnen 48 uur geschikte kopers gevonden worden.

4.2 Wijverkopendathorloge heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Bij het inschakelen van derden zal Wijverkopendathorloge de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Klant, en zullen door Wijverkopendathorloge worden doorbelast aan de Klant.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wijverkopendathorloge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wijverkopendathorloge worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijverkopendathorloge zijn verstrekt, heeft Wijverkopendathorloge het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wijverkopendathorloge zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

4.6 Bij aanvaarding van de offerte door de Klant, neemt Wijverkopendathorloge zorg voor het transport van het horloge naar de Potentiële Koper. De Potentiële Koper heeft 24 uur om te bevestigen dat de opgegeven informatie klopt. Wanneer dit niet het geval is, wordt het horloge terugbezorgd aan de Klant en is deze gehouden om de gemaakte kosten te vergoeden. Het oordeel van de Potentiële Koper is bepalend.

4.6 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Wijverkopendathorloge hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Wijverkopendathorloge dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

5.3 Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wijverkopendathorloge op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Wijverkopendathorloge en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

6.1 Wijverkopendathorloge is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Wijverkopendathorloge goede grond heeft te dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

6.2 Voorts is Wijverkopendathorloge bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wijverkopendathorloge gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht  

7.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wijverkopendathorloge, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

7.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van (ingehuurd) personeel van Wijverkopendathorloge zelf, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

7.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

7.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Wijverkopendathorloge overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Wijverkopendathorloge heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 8 Annulering 

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst te ontbinden nadat Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met Wijverkopendathorloge.

Artikel 9 Betaling  

9.1 Betaling door de Potentiële Koper dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 48 uur na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

9.2 Wijverkopendathorloge heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen

9.3 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wijverkopendathorloge

9.4 Wijverkopendathorloge zal binnen 72 uur de afgesproken prijs overmaken naar de Klant. Wanneer Wijverkopendathorloge vanwege overmacht niet in staat is om binnen 72 uur de afgesproken prijs over te maken, zal zij zich naar haar beste kunnen inspannen om de afgesproken prijs zo snel mogelijk over te maken en/of een gepaste oplossing te vinden.

9.5 Indien de Potentiële Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.8 Indien Wijverkopendathorloge besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Potentiële Koper, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

10.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

10.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Wijverkopendathorloge.

10.3 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Wijverkopendathorloge, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Wijverkopendathorloge om, als een door Wijverkopendathorloge ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

10.4 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

10.5 Wijverkopendathorloge is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 7.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Wijverkopendathorloge voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

10.7 Indien Wijverkopendathorloge aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wijverkopendathorloge met betrekking tot haar Diensten.

10.8 De aansprakelijkheid van Wijverkopendathorloge is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Wijverkopendathorloge niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wijverkopendathorloge.

10.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens  

11.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Wijverkopendathorloge kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom  

12.1 Wijverkopendathorloge behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2 Alle door Wijverkopendathorloge geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend adviezen en expertise, blijven eigendom van Wijverkopendathorloge en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Wijverkopendathorloge worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

12.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Wijverkopendathorloge van gegevens. Opdrachtgever zal Wijverkopendathorloge vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Identiteit

13.1 Wijverkopendathorloge is geregistreerd bij de KvK onder nummer 858386720. Wijverkopendathorloge is gevestigd aan Willem van Hilllegaersbergstraat 76 te Rotterdam.

13.1 Wijverkopendathorloge is te bereiken via info@wijverkopendathorloge.nl of via de website.